Nettbenchmarking med effometermetoden

Nettbenchmarking etter Effometermetoden gir deltakerne en objektiv måling av prestasjonene i de strategisk viktigste dimensjonene. Analysen omfatter indikatorer for prisnivå, effektivitet, bærekraft, miljøstandard, finansiell styrke, kundetilfredshet og arbeidsmiljø og gir et tydelig bilde av hele nettvirksomheten som enkelt kan kommuniseres til eiere og ansatte. ”Ledelsesradaren” er en balansert målskive som viser virksomhetens (DSOx's) prestasjoner i forhold til middelet av utvalgte deltakere i benchmarkingen og i forhold til forrige benchmarking. Radaren har 7 dimensjoner som vist i figuren under.

 

Virksomhetens nøyaktige posisjon i forhold til de utvalgte deltakerne angis i hver dimensjon, og ledelsen får et godt grunnlag for å vurdere nett-virksomhetens ”konkurransekraft” og behov for endringer. På hvert nettnivå fra transmisjon til lavspent distribusjon sammenliknes en aktivitet vedrørende nettstasjoner og en aktivitet vedrørende forsynings- og forbindelseslinjene. Vi sammenlikner også kundebetjening, service og støtte-funksjonene med et utvalg relevante virksomheter og kan foreta en detaljert avviksanalyse i forhold til en utvalgt virksomhet for å identifisere årsaker til avvik og utviklingsmuligheter.

Effometermetoden hensyntar forskjeller i deltakernes rammebetingelser og kostnadsføring/ aktivering og anslår med rimelig nøyaktighet investeringer og effektivisering som må til for å oppnå beste praksis. Drifts- og systemeffektivitet danner sammen med bærekraft, miljøstandard, finansiell styrke, arbeidsmiljø og kundetilfredshet et solid grunnlag for intern/ eksternanalyse med angivelse av virksomhetens sterke og svake sider.

Effometerbenchmarkingen ”konkurranseutsetter” hele nettvirksomheten og kan være et alternativ til utsetting av tjenester. En fortrolig rapport utformes individuelt for hver deltaker og gir et oversiktlig, objektivt og balansert grunnlag for å drøfte resultater, målsettinger og strategier med styret, de ansatte og andre interessenter. Den databaserte virksomhetsmodellen som etableres, er velegnet til å konsekvensvurdere alternative strategier for drift, vedlikehold og utvikling.

En av deltakerne i 2011 sier: ”Effometerbenchmarking gir et tydeligere bilde av status og gjør det enklere å balansere standard og bærekraft mot prisnivå og kostnadseffektivitet på kort og på lang sikt.”

 
Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY